Instalacje elektryczne

Nowoczesne budownictwo stawia przed systemami elektrycznymi nowe wymagania. Zwiększająca się ciągle liczba i różnorodność odbiorników elektrycznych powoduje zwiększenie ilości przewodów, sprzętu i osprzętu w instalacjach elektrycznych. Powinny zapewniać odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, trwałość oraz możliwość łatwej rozbudowy. Każda instalacja elektryczna obowiązkowo ma stanowić zamkniętą (pod względem koncepcyjnym i konstrukcyjnym) całość i być przystosowana do współpracy z innymi systemami montażu.

Pomiary Elektryczne

  • CEL POMIARÓW
  • Celem pomiarów jest sprawdzenie czy instalacja elektryczna oraz zainstalowane urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. W pierwszej kolejności dokonujemy oględzin - czyli sprawdzamy, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia poprzez uszkodzoną izolację, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane. Poza tym sprawdzamy czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych.

  • KIEDY NALEŻY WYKONAĆ POMIARY ELEKTRYCZNE?
  • Zawsze - przed oddaniem obiektu do eksploatacji, w którym zainstalowano lub modernizowano instalacje lub urządzenia elektryczne. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

    Okresowo - kontrola ta powinna obejmować w szczególności badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.